รูปภาพของAdmin User
อบรมการสร้างสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โดย Admin User - จันทร์, 29 กันยายน 2014, 9:44AM
 

ในวันที่ 2-3 ตุลาคม 57 เปิดอบรมการสร้างสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เวลา 08.30 - 16.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียม
1.บทเรียนที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2/2557 (จำนวน1บทเรียนเท่านั้น ในหนึ่งบทเรียนควรมีอย่างน้อย 5 เรื่องย่อย อาจจะประกอบไปด้วย ข้อความ ภาพ หรือวีดีโอ ถ้ามี)
2.แบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ
3.แบบทดสอบระหว่างเรียน
          3.1แบบทดสอบแบบตัวเลือก 10 ข้อ
          3.2แบบทดสอบแบบจับคู่ 5 ข้อ
          3.3แบบทดสอบแบบเติมคำ 5 ข้อ
          3.4แบบทดสอบแบบถูกผิด 5 ข้อ
          3.5แบบทดสอบอัตนัย 5 ข้อ
4.งานที่มอบหมายระหว่างเรียน (หมายถึงให้นักเรียนแนบไฟล์ส่ง)

หมายเหตุ ให้เตรียมเป็นไฟล์ word , PowerPoint , excel เท่านั้น