การใช้โปรแกรม IBM SPSS Statistics Version 19
(0001-1223)

บทนำ SPSS Statistics