คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(ข้อมูลและสารสนเทศ)

สาระการเรียนรู้

1. ความหมาย ประโยชน์ของข้อมูล แหล่งข้อมูล
2. ประเภทของข้อมูล
3. การรวบรวมข้อมูล
4. การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะ สม
5. การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ