ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น
(2201-2415)

คำอธิบายรายวิชา