แผนกช่างกลโรงงาน

  • คำนำ

                   แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิชา  งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 1  รหัส   2102-2206   เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้น    ตรงตามจุดประหลักสูตรสงค์รายวิชา    มาตรฐานรายวิชา      และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุงพุทธศักราช  2546)     ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทวงศึกษาธิการ

                 จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นโดยแบ่งหน่วยการเรียนการสอนออกเป็น 9 หน่วย เริ่มจากเรื่อง การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล   การใช้เครื่องมือกลทั่วไป  ประวัติเครื่องจักรกล  งานถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล     งานตรวจปรับเครื่องจักรกล    การติดตั้งเครื่องจักรกลในโรงงาน    การหล่อลื่น  การตรวจสอบและการทดสอบการทำงานเครื่องจักรกล การประเมินผลการบำรุงรักษา  รูปแบบการนำเสนอในแต่ละหน่วย   นอกจากจะได้รับความรู้ที่สำคัญแล้วยังมีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ   เพื่อการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง      มีกิจกรรมเสนอแนะ     เพื่อเป็นแนวทางในการแสวงหาความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

              ผู้จัดทำได้เรียบเรียงแผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนามาเป็นลำดับ เพื่อให้เอกสารมีความสมบูรณ์และถูกต้องที่สุด  ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่นักเรียน   นักศึกษา   ครูผู้สอน  และ  ผู้ที่สนใจทั่วไป