แผนกคอมพิวเตอร์ (Computer Business)

หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น
โปรแกรมตารางคำนวณ
การบํารุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI (VB.2008)
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ.1.
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นข้อมูล
การใช้โปรแกรมกราฟิก photoshop cs4ข้อมูล
เทคโนโลยีสำนักงาน
ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้นข้อมูล
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกแอนนิเมชั่น
คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้นข้อมูล
โปรแกรมเชิงวัตถุ 1
การใช้โปรแกรมตารางงาน
การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
การใช้โปรแกรมสื่อประสม
วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
ปฎิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์