แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น
3000-0101:การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3000-1423 :วิทยาศาสตร์4
กฏหมายพาณิชย์
ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพปวส
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิชาหน้าที่พลเมืองและศิลธรรม
วิชาเพศศึกษา 1
วิทยาศาสร์พื้นฐาน
วิทยาศาสร์พื้นฐาน
ภูมิเศรษฐศาสตร์
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1
วิทยาศาสตร์6
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
คณิตศาสตร์2
วิทยาศาสตร์6
ภาษาไทยพื้นฐาน
วิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
วิชาเพศศึกษา