แผนกภาษาต่างประเทศ

รายวิชาทั้งหมด 
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
2000-1202 English for life 2
ภาษาัอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ
Basic Communication Chinese-Lesson 1
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
Basic Chinese 1
Fundametal English
Chinese One
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
Japanese 2
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ2
ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต